تغيير محتواي آموزشي پايه اول دوره ابتدايي،

 همسوسازي با برنامه درسي ملّي آموزش معلمان

1. مقدمه : 

با تصويب سند تحول راهبردي نظام تربيت رسمي و عمومي جمهوري اسلامي ايران در هشتصدو بيست و ششمين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، بخش هاي مختلف نظام آموزشي كشور مخاطب اين سند تحولي قرار گرفتند. براساس اين سند، تحول در زير نظام برنامه درسي يكي از الزامات عملي براي رسيدن به اهداف پيش بيني شده بود ولذا طراحي و تدوين " برنامه درسي ملي " به عنوان نقشه راه نظام برنامه درسي در دستور كار متوليان آموزش و پرورش قرارگرفت.

با آغاز عملياتي كردن راهكارهاي مورد نظر سند و بروندادهاي اوليه برنامه درسي ملي، تغيير در برنامه¬هاي درسي نيز در برنامه سازمان پژوهش و برنامه ريزي آموزشي قرار گرفت. از طرف ديگر براساس مصوبات شوراهاي عالي انقلاب فرهنگي و آموزش و پرورش ، مقرر شده بود كه ساختار جديد آموزشي از سال تحصيلي1390-91  اجرا شده و براساس آن ومتناسب با اسناد بالا دستي، برنامه ها وكتاب هاي پايه هاي اول ابتدايي تغيير نمايد.

 نظر به اين كه تبيين برنامه ها و همراه نمودن عوامل دست اندركار آموزش و پرورش با تغييرات مدنظر از محوري ترين مسائل در تحول مي باشد و از آنجا كه مقرر گرديده مرحله اوليه تغييرات برنامه ها و كتاب هاي درسي  موردنظر از ابتداي سال تحصيلي در دسترس نظام آموزشي كشور قرار گيرد، طرح ذيل با عنوان " آموزش معلمين - تغيير محتواي آموزشي پايه اول دوره ابتدايي، همسوسازي با برنامه درسي ملّي – " درصدد است تا بستر لازم براي آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با تغييرات رويكردها، روش هاي آموزشي و محتواي كتاب هاي جديد التأليف را فراهم نمايد.  

2. ضرورت و اهميت:

برنامه درسي ملي با ارائه يك الگوي جديد هدف گذاري شامل پنج عنصر(تفكرو تعقل، ايمان، علم، عمل و اخلاق) در چهار عرصه ارتباطي متربي(با خود، خدا، خلق، خلقت) اقتضائات كاملا جديدي را براي مؤلفه هاي برنامه درسي (رويكرد، محتوا، راهبردهاي ياددهي و يادگيري، ارزشيابي،...)  و برنامه آموزشي ايجاد مي كند. لذا به تأكيد سند تحول راهبردي نظام آموزش و پرورش، همراهي و همكاري فرهنگيان بخش اجتناب ناپذيري از استلزامات اصلي اجراي مؤفقيت آميز برنامه هاي تحول آفرين خواهد بود.  ضرورت هاي آموزش هاي توجيهي معلمين، شامل موارد زير مي باشد.

1.       ضرورت آشنايي با برنامه درسي ملي : سند برنامه درسي ملي نقشه كلان برنامه درسي و چارچوب نظام برنامه ريزي درسي كشور را تعيين مي كند لذا آشنايي اجمالي فرهنگيان با اين سند زمينه را براي نشر ارزش ها و ادبيات خاص اين سند فراهم كرده و حساسيت جامعه فرهنگي را نسبت به اجرا ي  اين سند افزايش خواهد داد.

2.ضرورت يكپارچه¬سازي فهم از ادبيات تحول برنامه درسي: برنامه درسي ملي نقشه راهنماي انتقال ايده ها ومفاهيم اصيل تحولي به محتواي آموزشي مي باشد. نشر اين مفاهيم نيازمند بحث و تبادل نظر در ميان معلمين مي¬باشد تا جامعه فرهنگي كشور به يك فهم مشترك از ادبيات برنامه درسي برسند.  

3. ضرورت توجيه تغييرات مفاهيم و محتواي پايه: بر اساس برنامه درسي ملي درجريان تدوين محتواي آموزشي و تربيتي پايه اول ابتدايي تلاش شده تا با رعايت اصول مدنظر برنامه، محتواي آموزشي پايه در تمامي حوزه هاي يادگيري به معيارهاي برنامه نزديك شوند، و راهبردهاي يادهي و يادگيري نيز به تناسب ميزان تغييرات محتوا با خواسته هاي سند هماهنگ گردد. لذا شايسته است مؤلفين و برنامه ريزان محتواهاي آموزشي به تعامل با معلمين در اين زمينه پرداخته و به درك مشتركي نسبت به اين تغييرا ت برسند و فرصت هاي مناسب يادگيري را براي متربيان خودشان فراهم نمايند.

4. ضرورت پوشش تمامي حوزه هاي يادگيري اسناد تحولي به جريان تربيت نگاه يك پارچه داشته و اين امر در تنظيم محتواي آموزشي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است. لذا  بايد برنامه درسي پايه به صورت هماهنگ و يكپارچه به معلمين اين پايه عرضه گرديده و برنامه آموزشي به صورت يك كلّ به نظر معلمين پايه رسانده شود.

5. ضرورت بازآموزي روش هاي ياددهي-يادگيري: سهم مهمي از تحول آموزشي ، تحول در روش هاي ياددهي-يادگيري مي باشد. علي رغم اين مهم، آخرين دوره برگزارشده بسياري از دروس پايه اول مربوط به سالها پيش بوده و باتوجه به تغييرات معلمين پايه اول، اجراي اين برنامه ها فرصت ذي قيمتي است تا روش هاي آموزشي بازبيني شده و معلمين از آخرين مباحث در اين حوزه اطلاع يابند.

3. تغييرات برنامه هاي درسي:

برنامه درسي ملي جمهوري اسلامي ايران، حيطه تغييرات برنامه هاي درسي را از سطح مباني و اصول به ساير عناصر و اجزاء برنامه¬هاي درسي تعميم داده است. بر اين اساس، مؤلفين و برنامه ريزان محتواي آموزشي مؤظف بوده اند با در نظر داشتن مباني و رويكرد اين برنامه، نسبت به همسوسازي(بازبيني و يا تأليف مجدد) محتواي آموزشي با برنامه درسي ملي اقدام نمايند. لذا، تغييرات برنامه هاي درسي گروه هاي ذيربط به شرح ذيل اعلام مي گردد.

 ميزان تغييرات برنامه درسي قرآن كريم پايه اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير

خلاصه تغيير و جهت گيري

 

رويكرد

برنامه درسي

بدون تغيير با تاكيد جديد بر سوگيري به سوي رويكرد برنامه درسي ملي

رويكرد جاري درس، انس با قرآن كريم و دست يابي به مهارت هاي اصلي سواد قرآني (خواندن قرآن و درك تدريجي معناي عبارات آيات ساده قرآن كريم) است. اين رويكرد نه تنها در راستاي رويكرد برنامه درسي ملي است، بلكه از لوازم و مقدمات ضروري تحقق آن است.

 

 

 

اهداف

 برنامه درسي

 

-آشنايي با آموزه­هاي قرآني در قالب پيام هاي قرآني و انجام فعاليت هاي يادگيري باتاكيد بر محورهاي برنامه درسي ملي مانند:

- تقويت قدرت تفكر و تعقل

-آشنايي با آموزه هاي قرآني به عنوان پاسخ و راهي به سوي شكوفايي فطرت الهي

-  تقويت ايمان و باورهاي ديني

-آشنايي با آداب و اخلاق اسلامي و تقويت مهارت هاي زندگي

- برقراري پيوند ميان علم و عمل و بهره گيري از آموزه هاي قرآن كريم در زندگي

- توسعه محيط هاس يادگيري از طريق يارگيري از طريق جلب مشاركت اولياي دانش آموزان در آموزش قرآن؛

محتواي

 برنامه درسي

تغييرجزئي

پيام هاي قرآني، اشعار مربوط به پيام ها، برخي داستان هاي قرآني جديد، فعاليت هاي قرآني

راهبردهاي ياددهي-يادگيري

بدون تغيير

مبتني بر راهبردهاي برنامه درسي ملي مانند يادگيري فعال با محوريت دانش آموزان و تأكيد بر جذابيت و تنوع فعاليت هاي يادگيري

راهبردهاي ارزشيابي

بدون تغيير

توصيفي - كيفي

فضا/مواد

بدون تغيير

تاكيد مجدد بر بسته آموزشي :

 ا. لوحه آموزشي 2. نوار  صوتي(CD) 3. راهنماي معلم(رزقالب كتاب وفيلم آموزشي) 4. نرم افزار كمك آموزشي 5. كتاب هاي جانبي كمك آموزشي

 

2: ميزان تغييرات برنامه درسي هنر پايه اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير

خلاصه تغيير و جهت‌گيري

رويكرد برنامه درسي

بدون تغيير

رويكرد برنامه درسي هنر تربيت هنرياست؛ به اين معنا كه معلم  فرصت‌هايي فراهم آورد تا ظرفيت‌هاي فطري دانش‌آموزان شكوفا شود. به ويژه نسبت به زيبايي‌ها(معنوي و مادي) حساسيت پيدا كنند، آن‌ها را درك كنند و خود در آفرينش زيبايي‌ها بكوشند. تربيت هنري داراي پنج ركن اساسي است: 1-  زيبايي شناسي(يكي از جنبه‌هاي فطرت توحيدي) ، 2-  آشنايي با خلقت، 3- آشنايي با تاريخ هنر ايران(ميراث فرهنگي و هنري)، 4- توليد هنري، 5-  نقد هنري.   از آن‌جا كه اين رويكرد با مباني فلسفي و علمي برنامه درسي ملي هماهنگ است، تغيير نكرده است.

اهداف برنامه درسي

بدون تغيير

       v         اهداف حوزه‌ دانش:1- آشنايي با خلقت به عنوان منبع الهام آفرينش‌هاي هنر،  2- آشنايي با رشته‌هاي هنر،

3-آشنايي مقدماتي با ابزار و مواد هريك از رشته‌هاي هنري ، 4-آشنايي با ميراث فرهنگي و هنري ايران

       v         اهداف حوزه مهارت:1- توسعه‌ مهارت‌هاي حسي، 2- توسعه مهارت‌هاي گفتاري، 3- توسعه مهارت‌هاي حركتي براي كاربرد مواد، ابزار و فنون ساده‌ي هنري، 4- توسعه قابليت‌هاي تفكر، 5- توانايي ابراز افكار و احساسات به زبان‌ هنري، 6-توسعه‌ مهارت‌هاي اجتماعي

       v         اهداف حوزه‌ نگرش:1-توجه به زيبايي‌ها و پرورش حس زيباشناسي ، 2- تمايل به ابراز افكار و احساسات با بيان هنري، 3- توجه به توانايي‌هاي خود و كسب اعتماد به نفس، 4- علاقه به كاوشگري و كسب تجربه در رشته‌هاي مختلف هنري، 5- توجه به حفظ آثار هنري و ميراث فرهنگي، 6- تمايل به برقراري ارتباط و مشاركت در فعاليت‌هاي گروهي

اين اهداف با الگوي هدف‌گذاري برنامه درسي ملي مغايرتي ندارند، لذا تغييري نكرده است. در مرحله اول استقرار برنامه درسي ملي ، روي اهدافي كه برجسته شده،  تأكيد بيشتري شده است.

محتواي برنامه درسي

تغييرجزئي

در انتخاب و سازماندهي محتواي برنامه درسي هنر اصول الويت  صلاحيت‌ها و يادگيري‌هاي مشترك، تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌هاي يادگيري، اهميت، اعتبار، علاقه، سودمندي،قابليت يادگيري، درهم تنيدگي، توالي  هماهنگ با برنامه درسي ملي وجود داشته است.  سه اصل ديگر در مرحله بعد وارد خواهد شد. در حال حاضر  سه فعاليت براي سهولت دست‌يابي به اهداف مورد تاكيد طراحي شده است.  در طراحي اين فعاليت‌ها اجزاي الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي، و به ويژه صلاحيت‌ها و يادگيري‌هاي مشترك و تنوع و تعدد منابع و روش‌ها و فرصت‌هاي يادگيري كه در مدارس مورد غفلت قرار مي‌گيرد، مورد توجه و تأكيد بيشتر قرار گرفته است.

راهبردهاي ياددهي يادگيري

بدون تغيير

از پيش‌فرض‌هاي برنامه درسي ملي بندهاي 3  و 4 و 5 (ص 114 نگاشت چهارم)  ،  از بخش تلقي ازمعلم: نقش راهنمايي و تسهيل گري او درجريان آموزش ،  از بخش تلقي نسبت به محيط آموزش:  تنوع محيط‌هاي يادگيري و  نقش فعال دانش‌آموز در برنامه درسي هنر وجود داشته است.    از اصول حكم بر راهبردهاي ياددهي- يادگيري : اصل ايجاد زميه خود راهبري، يادگيري مشاركتي، توجه به زمينه‌هاي فرهنگي بومي، توجه به فراين و محصول فعاليت هنريزمينه سازي برا يرشد همه جانبه، تناسب با ويژگي‌هاي رشدي متربيان در برنامه درسي هنر وجود داشته است.  ساير موارد نيز بايد در مراحل بعدي وبا بررسي و مطالعه كافي و هموار ساختن زمينه‌هاي اجرايي همسو سازي شوند. روش‌هاي فعال در برنامه وجود داشته و تغييري نكرده است.

راهبردهاي ارزش‌يابي

بدون تغيير

پيش فرض‌هاي برنامه درسي ملي بندهاي 1 و 2 و 3  و اصول  1 و 2  و 5 و 6   و از سياست‌ها بند 3 و 4 و5 و 8 و 13 در برنامه درسي هنر وجود داشته است.  ساير بندها در مرحله بعد و با مطلعه و با هماهنگي كليه دروس دوره ابتدايي انجام خواهد گرفت.

از آن‌جا  ارزشيابي توصيفي -  كيفي  از سال 1384 در برنامه درسي هنر وجود داشته و در حال حاضر اين شيوه ارزش‌يابي  مصوب شوراي عالي آموزش و پرورش است و در پايه‌هاي اول  تا سوم اجراي  سراسري  دارد، در برنامه تغييري نكرده است.   

فضا / مواد

تغييرجزئي

اصول توليد رسانه‌ هاي يادگيري  به هنگام  توليد لحاظ خواهند شد.

بر تنوع فضاهاي آموزشي در برنامه هنر تاكيد شده است.  در اين‌جا  آموزش در فضاي خارج از كلاس، خارج از مدرسه تاكيد بيشتر و استفاده از فضاي مجازي  و توجه به فناوري ارتباطات و اطلاعات اضافه  شده است.

 

 

3. ميزان تغييرات برنامه درسي رياضي اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير

خلاصه تغيير و جهت‌گيري

رويكرد برنامه درسي

تغييرات كلي

اهداف برنامه درسي

تغييرات كلي

- با توجه به عناصر پنج گانه اهداف كلي برنامه درسي ملي، اهداف برنامه رياضي تغيير يافته است.

محتواي برنامه درسي

تغييرجزئي

- محتواهاي درك عدد، جبر و الگوهاي هندسه و اندازه گيري آمار واحتمال تغييرات وسيعي داشته اند.

راهبردهاي ياددهي يادگيري

تغييرات كلي

نگاه به حل مسئله، برقراري ارتباط، استدلال و اثبات به كارگيري زبان رياضي و مهارت هاي كلامي و استراتژيهاي حل مسئله واستفاده از نمايشهاي مختلف مفهوم و نيز ساخت مفهوم با استفاده از تجربه عملي

راهبردهاي ارزش‌يابي

تغييرجزئي

راهبردهاي ارزشيابي به صورت كمي و كيفي بر اساس سند برنامه درسي ملي است.

 فضا / مواد

تغييرجزئي

- به ابزارهاي  كمك آموزشي مانند خط كش و شابلون و حتي ماشين حساب توجه شده است.

 

 

4   . ميزان تغييرات برنامه درسي تربيت بدني  پايه اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير

خلاصه تغيير و جهت‌گيري

رويكرد برنامه درسي

تغييرات جزئي

- رويكرد برنامه به حفظ سلامتي، آموزش مهارت هاي حركتي و ورزشي و آموزش شيوه هاي زندگي فعال و گذراندن صحيح اوقات فراغت دانش آموزان ،تغيير يافته است. در صورتي كه رويكرد قبلي برنامه كه مصوب شوراي عالي مي باشد، كسب و حفظ سلامتي و تندرستي از طريق حركت بوده است.

اهداف برنامه درسي

تغييرات جزئي

اين اهداف به اهداف قبلي اضافه شده است:

1.       آشنايي با توانايي هاي جسماني – رواني خويش؛

2.       آگاهي از رفتارهاي متناسب با ارزش ها و فضايل اخلاقي در فعاليت هاي گروهي؛

3.       مهارت در اجراي انواع بازي ها؛

4.       مهارت هاي مقدماتي ورزشي با تاكيد بر ورزشهاي مادر؛

5.       توانايي در انجام رفتارهاي اخلاقي فردي و اجتماعي؛

6.       شكرگذاري از خداوند به جهت داشتن نعمت سلامتي؛

7.       احساس مسئوليت به شركت در فعاليتهاي جسماني خارج از مدرسه؛

محتواي برنامه درسي

تغييرات جزئي

افزودن 10 نوع بازي با توجه به الگوي هدف گذاري برنامه درسي ملي وتفسيرلوحه هاي آموزشي با نگرش برنامه درسي ملي و الگوي هدف گذاري آن

راهبردهاي ياددهي يادگيري

تغييرات جزئي

در برنامه قبلي از روش هاي تدريس مكاشفه اي، سنتي وتركيبي استفاده مي شد. هم اكنون روش تدريس از الگوي فرآيند محوري تبعيت مي كند كه به صورت عملي معلم و فراگير در فرآيند آموزش فعال خواهند بود .

 انتخاب روش تدريس تحت تاثير عوامل  هماهنگي با اهداف، محتوا، خصوصيات دانش آموزان، توانايي معلمان و امكانات و فضاي آموزشي مي باشد .

 تركيبي از روش هاي تدريس براي توسعه مهارت هاي حركتي و ورزشي مناسب خواهد بود . ماننند روش بازي، حل مسئله، مشاركتي،...

راهبردهاي ارزش‌يابي

تغييرات كلي

- تبديل ارزشيابي كمي – كيفي (نمره دهي) به ارزشيابي كيفي (توصيفي)

فضا / مواد

تغييرات جزئي

- استفاده از محيط هاي متنوع يادگيري مانند طبيعت، به فضاهاي يادگيري قبلي كه فقط در حياط مدرسه و كلاس درس بود اضافه شده است.

5. ميزان تغييرات برنامه درسي علوم تجربي  پايه اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير درصد

خلاصه تغيير و جهت‌گيري

رويكرد برنامه درسي

تغيير كلي

1.       توجه به رويكرد فطرت گرايي توحيدي؛(عظمت و نظم خلقت، همراهي اخلاق و ايمان توحيدي با علم، محدوديت علم، فعاليت هاي علمي تمدن  اسلامي)

2.       توجه به رويكرد زمينه محوري :توجه به زمينه واقعي زندگي، يادگيري فعال، اجتماعي و خلاقانه؛

3.       توجه به يكپارچگي تفكر، ايمان، علم، عمل و اخلاق؛ 

اهداف برنامه درسي

تغييرجزئي

متناسب با جدول اهداف برنامه درسي در عرصه هاي تفكر، ايمان علم، عمل و اخلاق تغيير يافته است؛ 

محتواي برنامه درسي

تغيير كلي

  تغيير محتوا به تم هاي پيشنهادي شامل:

1. زمين  2. آسمان  3. انسان  4. جانوران  5. محيط زندگي  6. مواد 7. حركت 8. انرژي

- توجه به ويژگيهاي ملي – بومي

 – توجه به محيط پرشور و نشاط

راهبردهاي ياددهي يادگيري

تغييرجزئي

-         تغيير شيوه سازماندهي به سازماندهي فعاليت هاي كلاس پيرامون تم ها؛

-         تعادل دربه كارگيري همه مهارت هاي ذهني و عملي، گروهي و انفرادي؛

راهبردهاي ارزش‌يابي

-

        -  ارزشيابي جاري درس علوم بر فرآيند محوري تاكيد دارد.

فضا / مواد

تغييرجزئي

- تنوع محيط يادگيري و گسترش فضاي يادگيري به فعاليت هاي گروهي و بيرون از مدرسه مرتبط با زندگي دانش آموزان

 

6. ميزان تغييرات برنامه درسي زبان و ادبيات فارسي  پايه اول ابتدايي

بستر و زمينه تغيير

ميزان تغيير درصد

خلاصه تغيير و جهت‌گيري

رويكرد برنامه درسي

تغيير جزئي

- متناسب سازي رويكرد فرهنگي-تربيتي برنامه درسي فارسي موجود با رويكرد فطرت گرايي توحيدي برنامه درسي ملّي

 

اهداف برنامه درسي

تغيير جزئي

با توجه به تغييرات 15% در رويكرد، بيشترين تغييردر بعد نگرشي اهداف زبان آموزي به عمل آمده است. در حيطه هاي دانشي و مهارتي نيز به نسبت جهت گيري حيطه نگرش تغييرات اندكي صورت گرفته است.

محتواي برنامه درسي

تغيير كلي

1-      تغيير در ساختار كتاب فارسي؛

2-      تغيير در محتوا شامل كلمات كليدي، جملات و متن ها؛

3-      تغيير در سازماندهي محتوا؛

4-      تغيير در تصاوير و طراحي هنري كتاب؛

راهبردهاي ياددهي يادگيري

تغيير كلي

1-      تاكيد بر اجراي بيشتر يادگيري مشاركتي؛

2-      تاكيد بر اجراي مناسب روش ها و راهبردهاي توصيه شده در برنامه زبان آموزي؛

3-      تاكيد بر استفاده همزمان عناصر و مؤلفه هاي بسته هاي آموزشي؛

راهبردهاي ارزش‌يابي

تغيير جزئي

اصلاح وبازنگري در نحوه آزمون سازي فارسي و معيارهاي ارزشيابي توصيفي و عناصر كارنامه تحصيلي

فضا / مواد

تغيير جزئي

1-      تاكيد بر تناسب و تعادل جمعيت دانش آموزان كلاس براي اجراي بهتر شيوه هاي فعال برنامه درسي

2-      تاكيد بر بكارگيري بسته هاي آموزشي ارائه شده از سوي سازمان پژوهش؛

3-      تاكيد بر استفاده از كتاب هاي قصه توصيه شده در پايان كتاب فارسي؛

4-      تاكيد بر اجراي مستقل زنگ مطالعه و كتاب خواني

 

4. اهدف طرح:

الف) هداف اصلي : آموزش توجيهي همسوسازي برنامه درسي اول ابتدايي با برنامه درسي ملي

ب)اهداف فرعي:

1. آشنايي آموزگاران پايه اول ابتدايي با برنامه درسي ملي؛

2. ايجاد آمادگي در آموزگاران براي اجراي برنامه درسي پايه؛

3. آشنايي معلمين پايه اول ابتدايي با مفاهيم و روش هاي ياددهي  و شيوه هاي ارزشيابي از آموخته ها؛

5. اصول :

1.       كليه آموزش ها مبتني بر سياست هاي كلي طرح تحول در آموزش وپرورش باشد؛

2.       آموزش ها بايد كليه حوزه­هاي يادگيري را در برگيرد؛

3.       كليه معلمين در آموزش ها مشاركت داشته باشند؛

4.       ارائه آموزش هاي مرحله اي، مبتني بر طرح كلي تغيير ساختار آموزشي باشد.

5.       از ظرفيت هاي متنوع آموزش شامل حضوري – غير حضوري ونيمه حضوري استفاده شود.

6.       شيوه هاي اجراي آموزش ها تعامل و تعهد هرچه بيشتر مخاطبان را نسبت طرح تحول فراهم كند؛

7.       مولفه هاي انگيزشي براي حضور مؤثر معلمين در مرحله تامين مدرس و آموزش معلمان استاني در نظر گرفته شود؛

6محتوا :

محتواي دوره شامل سه بخش اساسي دانستني ها، مهارت ها و نگرش ها مي باشد.

1.       دانستني ها: بخشي از اهداف دوره هاي آموزشي ارائه دانش و اطلاهات لازم درخصوص مباني، رويكردها، اهداف و روش هاي ياددهي-يادگيري و تغييرا ت صورت گرفته در برنامه هاي درسي مي باشد كه در قالب جزوات آموزشي در دفتر برنامه ريزي توليد و در دوره هاي آموزشي در اختيار شركت كنندگان قرار مي گيرد.

2.       مهارت ها: پيش بيني شده مهارت هاي مورد نظر در قالب فعاليت هاي عملي نظير تحليل محتوا و توليد طرح درس ها بر اساس الگوي هدف گذاري و ارائه توليدات و بحث و تبادل نظر درباره آنها محقق شود. لذا آموزش هاي حضوري امكان مناسبي براي دست يابي به اين قبيل مهارت ها و اطمينان لازم جهت اجراي دوره آموزشي در حد انتظارات را تسهيل مي كند.

3.       نگرش ها: نگرش نسبت به تغييرات و قبول ضرورت تغيير و پذيرش نوآوري ها بخش مهم و اساسي در اشاعه هرگونه ايده نوآورانه است. از اين رو بخشي از دوره آموزش به بحث و تبادل نظر پيرامون موضوعات آموزشي دوره اختصاص دارد. فرصت ها پيش بيني شده جهت ارائه نظر و پرسش و پاسخ ها، تأثير بسيار زيادي در ايجاد نگرش مطلوب، نسبت به اهداف مورد انتظار خواهد داشت. 

 


+ نوشته شده در  جمعه پانزدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 18:13  توسط | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
آذر ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
خرداد ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
بهمن ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
مسابقه
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM